Klauzula informacyjna

Strona główna » Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”, (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Administrator Danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Petromex sp. z o.o. z siedzibą w Komprachcicach, ul. Pocztowa 3, 46-070 Komprachcice. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail martyna.kisielewska@petromex.pl lub wysyłając korespondencję na nasz adres.

Dane, które przetwarzamy

Wyjaśniamy, że posiadamy następujące Pana/Pani dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane określające firmę w której Pan/Pani pracuje,
 • numer PESEL – dotyczy Klientów Indywidualnych nabywających olej opałowy,
 • numer dowodu osobistego lub nazwa i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – dotyczy Klientów Indywidualnych nabywających olej opałowy.

Cele i czas przetwarzania

Dane będziemy przetwarzać w celu:

 • Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu okresu rękojmi lub okresu reklamacji;
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu odzyskania należności w tym w szczególności wszystkich należności ubocznych związanych z należnością główną;
 • Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
 • Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
 • Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Petromex sp. z o.o. działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w sytuacji skorzystania z naszych usług lub produktów);
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych (w sytuacji skorzystania z naszych usług lub produktów);
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń (w sytuacji skorzystania z naszych usług lub produktów);
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • naszym pracownikom i współpracownikom;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pana/Panią.

Zadzwoń
77 4536 403