Szkolenie dotyczące zmian prawnych dla branży paliwowej

DLACZEGO WARTO WYMIENIĆ OLEJ SILNIKOWY PRZED ZIMĄ?
6 grudnia 2017
Nowelizacja ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych
23 grudnia 2017
Pokaz wszystkie

Szkolenie dotyczące zmian prawnych dla branży paliwowej

Zmiany prawne w branzy paliwowej

4 grudnia br. we współpracy z Kancelarią Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Witalis zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące ostatnich zmian w regulacjach prawnych, skierowane do firm działających w branży paliwowej na terenie regionu opolskiego. W trakcie spotkania poruszone zostały takie tematy jak: nowelizacja ustawy SENT, modyfikacje w VAT („split payment”, elektronizacja kas fiskalnych, CRK oraz wykazu podatników), STIR, a także zmiany związane z akcyzą i BIO.

Wszystkie zagadnienia szczegółowo objaśniono, zwracając uwagę na kluczowe dla przedsiębiorców kwestie. Ponadto omówiono najczęstsze problemy, z jakimi można zetknąć się, korzystając z systemu monitorowania drogowego przewozu towarów i dopełniania wynikających z ustawy SENT obowiązków. Zaproponowano również możliwe rozwiązania trudnych sytuacji, udzielono wskazówek, jak zweryfikować legalność działania przedsiębiorstwa, przedstawiono nowe obowiązki podatników wynikające z wdrożonych zmian oraz wysokość nowych opłat koncesyjnych. Prezentację poprowadzili doświadczeni prawnicy oraz radca prawny i doradca podatkowy.

Ustawa SENT – magazynowanie paliw i wskazówki, jak weryfikować dostawców

Ustawę SENT wprowadzono, by zlikwidować nielegalny handel towarami „wrażliwymi” i poprzez uszczelnienie systemu podatkowego zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Rozwiązanie służy monitorowaniu przewozu wybranych produktów, niemniej treść regulacji poniekąd nawiązuje do magazynowania transportowanych paliw. Jak odnosi się do tej kwestii zapis ustawy i jak uchronić się przed nielegalnie działającymi przedsiębiorcami?

Magazynowanie paliw a ustawa SENT

Ustawa SENT przede wszystkim ma zapewnić wymianę informacji między organami kontroli a służbami celnymi. Ma stanowić „narzędzie” umożliwiające identyfikację podmiotów, które nie stosują się do obowiązujących przepisów. Nie pojawia się jednak w niej żaden zapis dotyczący wymogów w zakresie użytkowania zbiorników i ponoszenia za nie odpowiedzialności. A to oznacza, że zasady korzystania z nich regulują m.in. prawo budowlane, UDT, Ochrona PPOŻ, prawo energetyczne.

Kto odpowiada za stan zbiorników paliwowych?

Za stan techniczny zbiorników paliwowych odpowiada ich użytkownik, gdyż nie ma jednoznacznego przepisu prawnego, który wskazywałby na odpowiedzialność w tym zakresie dostawców paliw. Zobowiązany jest zatem użytkować zbiorniki w sposób określony przez wymogi techniczne, z zachowaniem zasad ochrony środowiska oraz przepisów BHP. Co więcej, musi przechowywać je w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych (dotyczy kanistrów, bębnów, pojemników) lub instalować w miejscu oddalonym min. 10 m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz min. 5 m od granicy sąsiedniej działki czy innych obiektów, a także przestrzegać terminów ich okresowych badań technicznych.

Jak weryfikować dostawców paliw?

Wprowadzenie ustawy SENT ma na celu likwidację szarej strefy i wyeliminowanie z rynku przedsiębiorstw działających nielegalnie, unikających odprowadzania podatku od towarów. Niestety mimo wprowadzonych zmian, nadal funkcjonuje ich dosyć sporo, zatem warto wiedzieć, jak je rozpoznać. Oto kilka wyznaczników potwierdzających legalność działania firmy, na które warto zwrócić uwagę przed podjęciem współpracy:

  • obecność w CEIDG,
  • posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (informacje o tym udostępniane są też na stronach www organów administracji publicznej), aktualnego odpisu z rejestru KRS, decyzji o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON i niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS oraz potwierdzenie rejestracji jako płatnik VAT (aspekt ten można zweryfikować również za pośrednictwem Portalu Podatkowego bądź kierując wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego),
  • istnienie fizycznej siedziby firmy lub oddziału,
  • utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego lub mailowego,
  • gotowość do okazania dokumentów potwierdzających dostawy np. kwity, certyfikaty jakości, awizacje, faktury oraz pełnomocnictw uprawniających do reprezentowania interesów dostawcy (dotyczy osób podpisujących umowy w imieniu przedsiębiorstwa),
  • zawieranie pisemnych umów.
Zadzwoń
77 4536 403