PRZEPISY DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA PALIW – ZBIORNIKI

PAKIET PRZEWOZOWY – USTAWA SENT
19 listopada 2017
DLACZEGO WARTO WYMIENIĆ OLEJ SILNIKOWY PRZED ZIMĄ?
6 grudnia 2017
Pokaz wszystkie

PRZEPISY DOTYCZĄCE MAGAZYNOWANIA PALIW – ZBIORNIKI

Magazynowanie paliw - przepisy

Magazynowanie paliw w gospodarstwach powinno odbywać się zgodnie z przepisami i w odpowiednich zbiornikach. Przestrzeganie narzuconych zasad zapewni im bezpieczeństwo, zapobiegnie ich przedostawaniu się do wód i gleby, a także zminimalizuje ryzyko ich wybuchu. Jak i w czym przechowywać substancje łatwopalne?

Zbiorniki do przechowywania paliw

W gospodarstwach rolnych najczęściej używa się ropy naftowej, oleju napędowego i produktów naftowych (to najpopularniejsze paliwa zasilające maszyny) zaliczanych pod względem zapłonu do klasy III. Ich temperatura spalania waha się między 328,15 K (55°C) a 373,15 K (100° C), toteż stanowią substancje wysoce łatwopalne. Z tego względu zaleca się je magazynować w szczelnych, naziemnych zbiornikach dwupłaszczowych o maks. pojemności 5 m3.

Zbiorniki dwupłaszczowe mają podwójną konstrukcję, dlatego lepiej chronią przed wyciekiem płynu. Zbiornik wewnętrzny jest obudowany większym – zewnętrznym, więc w razie jego rozszczelnienia się, ciecz pozostaje w środku, zamiast wydostać się na zewnątrz. To z kolei minimalizuje prawdopodobieństwo jej przeniknięcia do środowiska.

Użytkować można jedynie produkty atestowane. Ich montaż nie wymaga wydania żadnych zezwoleń, jednak na właścicielu ciąży obowiązek jego zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego i uiszczenia stosownej opłaty (w przypadku korzystania ze zbiorników o pojemności do 2,5 tys. litrów włącznie nie ma takiej konieczności). Poza tym trzeba je regularnie poddawać badaniom okresowym oraz wyposażyć w urządzenia sygnalizujące awarię.

Co ważne, brak zastosowania się do obowiązujących zasad magazynowania paliw klasy III, może skutkować grzywną. W razie kontroli organów nadzorczych i stwierdzenia nieprawidłowego przechowywania substancji np. w zbiornikach jednopłaszczowych czy beczkach należy liczyć się z wysoką karą pieniężną.

Magazynowanie paliw – wytyczne

Sam zbiornik nie gwarantuje bezpiecznego przechowywania substancji łatwopalnych. Niezbędne jest jeszcze odpowiednie przygotowanie podłoża, na którym zostanie umieszczony i oczyszczenie jego otoczenia. Przepisy wyraźnie nakazują, aby miejsce, w którym stanie, było stabilne, wypoziomowane, utwardzone i ognioodporne. Powinno być także zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i odseparowane od materiałów łatwopalnych.

Odległość zbiornika od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej musi wynosić przynajmniej 10 m, a od innych obiektów i granicy sąsiedniej działki min. 5 m. Wartości te można zmniejszyć przez postawienie między zbiornikiem a budynkiem/obiektem ściany przeciwpożarowej o min. klasie odporności REI 120. Instalując na posesji więcej niż jeden zbiornik, zaleca się zachować między nimi odstęp 5 m.

Zadzwoń
77 4536 403