Podsumowanie roku 2017 w branży i zmiany na 2018

Rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu
1 stycznia 2018
Ustawa STIR - przemysł paliwowy
Ustawa STIR, czyli walka z wyłudzeniami i łatwiejsza weryfikacja kontrahenta
17 marca 2018
Pokaz wszystkie

Podsumowanie roku 2017 w branży i zmiany na 2018

Zamiany w branży paliwowej 2107 i 2018 rok

Zamiany w branży paliwowej 2107 i 2018 rok

Ubiegły rok upłynął w branży paliwowej pod znakiem wielu zmian. Zmodyfikowano szereg ustaw i wprowadzono kilka nowych rozporządzeń, które mają m.in. pomóc w monitorowaniu rynku paliw, walce z oszustwami podatkowymi i nielegalnym handlem. Część z nich zaczęła obowiązywać już w zeszłym roku, inne natomiast powinny wejść w życie w 2018 r. Niżej przedstawiamy zbiór najważniejszych z nich.

1. Nowelizacja ustawy SENT.

Ten temat podejmowaliśmy już na blogu. Z jego szczegółami można zapoznać się pod tym linkiem:http://petromex.pl/pakiet-przewozowy-ustawa-sent/. Niemniej skrótowo rzecz ujmując: ustawa SENT, czyli system monitorowania drogowego towarów wrażliwych, ma za zadanie uszczelnić system podatkowy i zlikwidować nielegalny handel olejami, paliwami itp. Za jej sprawą mają zniknąć nieuczciwa konkurencja i wzrosnąć wpływy do Skarbu Państwa. Pakiet przewozowy nakłada na podmioty uczestniczące w sprzedaży towarów wrażliwych obowiązek zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru kontroli realizacji zamówień. Każde zgłoszenie wymaga bieżącej aktualizacji, a po zakończeniu transakcji, zamknięcia przez odbiorcę. Niestety oznacza to wydłużony czas obsługi zlecenia po stronie sprzedawcy i przewoźnika. Rozszerza też zakres wymagań względem kupującego.

2. Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

O modernizacji tej ustawy również pisaliśmy szerzej na blogu (z artykułem można zapoznać się pod tym linkiem: http://petromex.pl/nowelizacja-ustawy-o-biokomponentach-paliwach-cieklych/), dlatego przypomnimy tylko, czego dotyczy. Wdrożenie projektu podyktowane zostało m.in. dostosowaniem obowiązujących przepisów do wymogów Unii Europejskiej dotyczących jakości rynkowych olejów oraz benzyny. Zmiany mają służyć także popularyzacji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz optymalizacji kosztów udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w stosunku do reszty paliw zużywanych w transporcie. Dzięki temu koszty realizacji NCW nie wzrosną, natomiast utrzymanie wolumenu produkcji biokomponentów sprawi, że ich wytwórcy będą stale odnotowywać przychody. W celu wypełnienia planów m.in. ustalono konkretne wysokości NCW na każdy rok, wprowadzono opłatę zastępczą, doprecyzowano wysokości kar za niewywiązanie się z obowiązków względem NCW.

3. Nowelizacja Ordynacji Podatkowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 25 grudnia 2017 r., podatnicy zyskają łatwiejszy dostęp do danych umożliwiających weryfikację wiarygodności i transparentności działań przedsiębiorców, z którymi zamierzają podjąć współpracę. Zmiana znosi obowiązek utrzymania w tajemnicy informacji skarbowych podatników, dlatego wystarczy zwrócić się do Urzędu Skarbowego z prośbą o wydanie zaświadczenia m.in. o niezaleganiu przez kontrahenta z podatkami, a ten będzie zobowiązany je wystawić.

4. Podwyższenie opłaty paliwowej na rok 2018.

Końcem 2017 r. wystosowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018. Niewielkie podwyżki podyktowane są inflacją.

Obowiązujące wysokości opłat wyglądają następująco:

• benzyny oraz ich mieszanki z biokomponentami – 131,40 zł za 1000 l
• olej napędowy, wykonane z niego wyroby i mieszanki powstałe po połączeniu z
biokomponentami – 293,05 zł za 1000 l
• gaz ziemny oraz pozostałe produkty używane do zasilania silników spalinowych, jak
również wyroby nieujęte w powyższych punktach (z uwzględnieniem tych przeznaczonych
do napędzania silników spalinowych) – 162,27 zł za 1000 kg.

Źródło opracowania: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170001044

5. Zmiany opłat koncesyjnych.

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjowaną ma obowiązek do 30 kwietnia każdego roku uregulować wyliczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne opłatę w wysokości nie mniejszej niż 200 zł, ale nie większej niż 2 mln zł. Kwotę oblicza się m.in. na podstawie obowiązujących stawek opłat koncesyjnych dla każdego rodzaju świadczonych usług.

 

Zmiany mające wejść w życie – projekty ustaw z 2018 roku.

 

6. SENT GEO to modyfikacja ustawy SENT dotycząca tzw. geolokalizatorów – projekt ustawy z 5 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z jej treścią sprzedawca towarów wrażliwych (np. paliw czy olejów napędowych) zobowiązany jest wyposażyć każdy samochód w lokalizator, czyli urządzenie umożliwiające śledzenie trasy jego przejazdu.

Jedyny, zwalniający go z tego wyjątek stanowi użytkowanie zewnętrznego systemu lokalizacji. Kierujący autem musi włączyć lokalizator na czas transportu i wyłączyć go tuż po dotarciu do celu (jeśli trasa przewiduje kilka miejsc postoju, należy to uczynić po przyjeździe do ostatniego z nich) i dopełnieniu formalności związanych z przekazaniem dostawy. Każdy lokalizator ma przydzielony indywidualny numer (trzeba go podać przy wypełnianiu zgłoszenia SENT), a obsługujące go oprogramowanie gromadzi dane w systemie i na bieżąco przesyła je do bazy, nad którą pieczę sprawuje Szef KAS. Dlatego w razie awarii lub stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia, konieczne jest zatrzymanie pojazdu na parkingu bądź zatoce postojowej w celu przedsięwzięcia następujących środków. W przypadku wystąpienia problemów zaleca się podjąć próbę przywrócenia sprawności lokalizatorowi, aczkolwiek przy braku oczekiwanych rezultatów trzeba: założyć nowe urządzenie / przeładować towar do samochodu ze sprawnym lokalizatorem / zarządzić konwój / urzędowo zamknąć środek transportu. Oczywiście za niedopełnienie obowiązków w zakresie SENT GEO na przewoźnika i kierowcę mogą zostać nałożone sankcje pieniężne w wysokości:

10 000 – uchybienie przez przewoźnika obowiązkowi zapewnienia w trakcie całej trasy objętego zgłoszeniem, przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem,

5000 – 7500 zł – uchybienie przez kierującego obowiązkom tj. włączenie / wyłączenie lokalizatora,

7. SPLIT PAYMENT, czyli wprowadzenie rachunku VAT – data została przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przyniosła split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. W następstwie tego każdy z płatników VAT otrzyma osobny rachunek VAT (obsługa konta jest darmowa, zajmuje się nią bank lub SKOK, konto zakłada się dla każdego nowego lub istniejącego rachunku), na który przelewana będzie kwota VAT za sprzedany towar. Decyzję o skorzystaniu ze split payment podejmuje nabywca towaru. Gdy wyrazi taką chęć, nastąpi automatyczne podzielenie uiszczonej przez niego należności na kwotę netto i VAT, z których każda zostanie przelana odpowiednio na rachunek zwykły oraz rachunek VAT.

 

8.  Elektronizacja kas fiskalnych i CRK w ramach nowelizacji VAT. Zmiany na rok 2018/2019

Na mocy nowej ustawy użytkownicy kas fiskalnych muszą połączyć ją za pośrednictwem sieci teleinformatycznej z Centralnym Repozytorium Kas i na bieżąco przesyłać do systemu zarejestrowane informacje. Poza tym zakres ich obowiązków obejmuje drukowanie emitowanych przez kasę dokumentów oraz terminowe dokonywanie przeglądów kasy w serwisie. Co ważne, przepisy wyraźnie wskazują, że wystawienie faktury na nabywcę może nastąpić wyłącznie, jeśli na paragonie widnieje jego numer identyfikacji podatkowej.

 

Zadzwoń
77 4536 403